Người thông minh thấy hầu như cái gì cũng đáng cười, người biết xét đoán chẳng thấy gì đáng cười cả.
The intelligent man finds almost everything ridiculous, the sensible man hardly anything.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-05T14:05:52+07:00 DanhNgon.Net