Một cuộc đời vô dụng là một cái chết đến sớm.
A useless life is an early death.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-15T09:47:41+07:00 , DanhNgon.Net