Vũ lực không cấu thành lẽ phải… sự phục tùng chỉ có được nhờ sức mạnh chính đáng.
Force does not constitute right… obedience is due only to legitimate powers.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-06T13:27:00+07:00 DanhNgon.Net