Tôi muốn mọi người hiểu được dân chủ nghĩa là như thế nào.
I want people to learn what democracy means.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-19T17:15:51+07:00 DanhNgon.Net