Sự thật tuyệt đối là món hàng rất hiếm và nguy hiểm trong bối cảnh của nghề báo chuyên nghiệp
Absolute truth is a very rare and dangerous commodity in the context of professional journalism.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-31T21:52:59+07:00 , DanhNgon.Net