Sắc đẹp không mang lại hạnh phúc cho người có nó, mà cho người yêu và thán phục nó.
Beauty does not bring happiness to the one who possesses it, but to the one who loves and admires it.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-26T13:42:32+07:00 , , DanhNgon.Net