Nếu bạn cần một cỗ máy và bạn không mua nó, rồi cuối cùng bạn sẽ phát hiện mình đã trả cái giá, mà vẫn không có nó.
If you need a machine and don’t buy it, then you will ultimately find that you have paid for it and don’t have it.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-06T04:57:41+07:00 , DanhNgon.Net