Con người đã trở thành công cụ cho công cụ của chính mình.
Men have become the tools of their tools.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-17T04:40:14+07:00 , , DanhNgon.Net