Tư tưởng luôn luôn là sự khái quát, và sự khái quát là một thuộc tính của tư duy. Khái quát nghĩa là tư duy.
An idea is always a generalization, and generalization is a property of thinking. To generalize means to think.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-26T19:59:17+07:00 , DanhNgon.Net