Lòng dũng cảm với sự thật là điều kiện đầu tiên cho nghiên cứu triết học.
The courage of the truth is the first condition of philosophic study.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-26T21:23:45+07:00 , DanhNgon.Net