Nếu anh muốn yêu thương, anh phải phụng sự; nếu anh muốn tự do, anh phải chết.
If you want to love you must serve, if you want freedom you must die.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-03T04:53:48+07:00 , , , , DanhNgon.Net