Số Ít tự cho mình là người được ủy quyền, nhưng thường thì họ chỉ là những kẻ bóc lột Số Đông.
The Few assume to be the deputies, but they are often only the despoilers of the Many.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-15T10:59:49+07:00 DanhNgon.Net