Từ khóa: Bóc lột

Số Ít tự cho mình là người được ủy quyền, nhưng thường thì họ chỉ là những kẻ bóc lột Số Đông.
The Few assume to be the deputies, but they are often only the despoilers of the Many.

Tác giả:
Từ khóa:

Nghệ thuật cai trị là việc khiến hai phần ba của một quốc gia trả tất cả những gì mình có thể trả vì lợi ích của một phần ba còn lại.
The art of government is to make two-thirds of a nation pay all it possibly can pay for the benefit of the other third.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhìn chung, trong nghệ thuật trị vì có việc lấy của một lớp người càng nhiều tiền càng tốt để cho một lớp người khác.
In general, the art of government consists of taking as much money as possible from one class of citizens to give to another.

Tác giả:
Từ khóa: ,