Rất nhiều người có được lời khuyên, nhưng chỉ người sáng suốt mới thu được lợi từ nó.
Many receive advice, only the wise profit from it.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-11T20:35:21+07:00 , DanhNgon.Net