Chờ đợi tuy có đau khổ, nhưng chỉ cần có kì hạn, lâu mấy cũng có thể chịu đựng được.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-16T00:01:41+07:00 , , DanhNgon.Net