Đừng sợ cuộc đời bạn sẽ chấm dứt; hãy sợ rằng nó sẽ không bao giờ bắt đầu.
Don’t be afraid your life will end; be afraid that it will never begin.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-12T04:46:50+07:00 DanhNgon.Net