Điều vô lý là khái niệm thiết yếu và là sự thật đầu tiên.
The absurd is the essential concept and the first truth.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-15T19:50:01+07:00 DanhNgon.Net