Khả năng điều hành là quyết định nhanh chóng và cho người khác thực hiện công việc.
Executive ability is deciding quickly and getting somebody else to do the work.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-17T21:00:06+07:00 , DanhNgon.Net