Hãy sáng suốt hơn người khác nếu có thể; nhưng đừng nói với họ về điều đó.
Be wiser than other people if you can; but do not tell them so.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-27T09:06:10+07:00 DanhNgon.Net