Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa.
Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-16T15:38:52+07:00 , DanhNgon.Net