Một con mèo con thật tài giỏi khi lao đi như điên chẳng vì cái gì cả, và thường dừng lại trước khi nó đến được đó.
A kitten is chiefly remarkable for rushing about like mad at nothing whatever, and generally stopping before it gets there.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-18T00:43:55+07:00 DanhNgon.Net