Từ khóa: Ủng hộ

Một từ ủng hộ trong lúc thất bại đáng giá hơn nhiều một giờ khen ngợi sau khi đã thành công.
A word of encouragement during a failure is worth more than an hour of praise after success.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy tránh xa những người coi nhẹ tham vọng của bạn. Những con người nhỏ bé lúc nào làm vậy, nhưng những người thực sự lớn lao khiến bạn cảm thấy ngay cả chính mình cũng có thể trở nên lớn lao.
Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đôi khi tình bạn có nghĩa là làm chủ nghệ thuật xác định đúng thời điểm. Có thời điểm cho sự im lặng. Có thời điểm cần buông tay và để bạn mình lao vào vận mệnh của chính họ. Và có thời điểm để chuẩn bị nhặt lên những mảnh vỡ sau khi tất cả đã kết thúc.
Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. And a time to prepare to pick up the pieces when it’s all over.

Tác giả:
Từ khóa: ,