Từ khóa: Tổ tiên

Nếu bạn nhìn thật sâu vào lòng bàn tay mình, bạn sẽ nhìn thấy cha mẹ và tất cả những thế hệ tổ tiên của bạn. Tất cả họ vẫn đang sống trong khoảnh khắc này. Mỗi một người đều hiện diện trong cơ thể bạn. Bạn là sự tiếp nối của mỗi người trong số đó.
If you look deeply into the palm of your hand, you will see your parents and all generations of your ancestors. All of them are alive in this moment. Each is present in your body. You are the continuation of each of these people.