Từ khóa: Nhiếp ảnh

Máy ảnh là công cụ dạy người ta làm sao để nhìn mà không có máy ảnh.
The camera is an instrument that teaches people how to see without a camera.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy chọn một chủ đề và lao vào nó đến kiệt sức… Chủ thể phải là thứ bạn thực sự yêu hoặc thực sự ghét.
Pick a theme and work it to exhaustion… the subject must be something you truly love or truly hate.

Tác giả:
Từ khóa:

Một bức ảnh có thể là một khoảng khắc cuộc đời ghi nhận lại vĩnh viễn, khoảng khắc sẽ không ngừng quay nhìn lại bạn.
A photograph can be an instant of life captured for eternity that will never cease looking back at you.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhiếp ảnh lấy một khoảng khắc ra khỏi thời gian, thay đổi cuộc sống bằng cách giữ nó lặng yên.
Photography takes an instant out of time, altering life by holding it still.

Tác giả:
Từ khóa: