Tác giả: Dorothea Lange

Nhiếp ảnh lấy một khoảng khắc ra khỏi thời gian, thay đổi cuộc sống bằng cách giữ nó lặng yên.
Photography takes an instant out of time, altering life by holding it still.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy chọn một chủ đề và lao vào nó đến kiệt sức… Chủ thể phải là thứ bạn thực sự yêu hoặc thực sự ghét.
Pick a theme and work it to exhaustion… the subject must be something you truly love or truly hate.

Tác giả:
Từ khóa:

Cách tốt nhất để bước vào một lĩnh vực xa lạ là bước vào một cách ngu dốt, ngu dốt hết sức có thể, với tầm nhìn rộng mở, rộng mở hết sức có thể và không phải đáp ứng đòi hỏi của bất cứ ai ngoại trừ chính mình.
The best way to go into an unknown territory is to go in ignorant, ignorant as possible, with your mind wide open, as wide open as possible and not having to meet anyone else’s requirement but my own.

Tác giả:
Từ khóa:

Máy ảnh là công cụ dạy người ta làm sao để nhìn mà không có máy ảnh.
The camera is an instrument that teaches people how to see without a camera.

Tác giả:
Từ khóa: