Tác giả: Zulfikar Ali Bhutto

Nếu tình thế không thay đổi, sẽ chẳng còn gì để thay đổi. Hoặc quyền lực được trao cho nhân dân, hoặc mọi thứ đều chấm dứt.
If things do not change, there will be nothing left to change. Either power must pass to the people or everything will perish.

Tác giả:
Từ khóa:

Mọi chính quyền, mọi đất nước, đều có quyền sử dụng vũ lực khi cần thiết.
Every government, every country, has the right to exercise force when necessary.

Tác giả:
Từ khóa: