Tác giả: Thomas Chandler Haliburton

An phận, rốt cuộc chỉ là sự biếng nhác được tinh luyện.
Contentment is, after all, simply refined indolence.

Tác giả:
Từ khóa: