Tác giả: Thái Công

Con hiếu thảo, cha mẹ vui, nhà hoà thuận, muôn việc thành.

Tác giả:
Từ khóa:

Nghèo chẳng nên nói dối, giàu chẳng nên cậy mình.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Con trai không dạy, lớn lên thành người ngu ngốc, ương gàn; con gái không dạy lớn lên thành người lố lăng, thô bỉ.

Tác giả:

Nhân từ thì sống thọ, hung dữ sẽ sớm vong.
仁慈者壽,凶暴者亡。Nhân từ giả thọ, hung bạo giả vong.

Tác giả:
Từ khóa:

Con hiếu thảo, cha mẹ vui, nhà hoà thuận, muôn việc thành.

Tác giả:

Nhân sinh bất học minh minh như dạ hành.
Người sinh ra chẳng học, mờ mờ như đi đêm.

Tác giả:

Nghèo chẳng nên nói dối, giàu chẳng nên cậy mình.

Tác giả: