Tác giả: Scott Caan

Những điều tốt đẹp xảy ra khi bạn biết đặt thứ tự ưu tiên.
Good things happen when you get your priorities straight.

Tác giả:
Từ khóa: