Tác giả: Michael Ignatieff

Tôi phân biệt giữa chủ nghĩa dân tộc và lòng ái quốc.
I distinguish, between nationalism and patriotism.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Lòng yêu nước là nguồn lực bí mật của một xã hội hạnh phúc.
Patriotism is the secret resource of a successful society.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,