Tác giả: John Locke

Lễ phép là cái đầu tiên và dễ chịu nhất trong các đức tính.

Tác giả:

Đức hạnh khó có được hơn tri thức của thế giới và, nếu đánh mất ở người thanh niên, khó khi nào tìm lại được.
Virtue is harder to be got than knowledge of the world and, if lost in a young man, is seldom recovered.

Tác giả:
Từ khóa: ,