Tác giả: Epicurus

It is not so much our friends’ help that helps us as the confident knowledge that they will help us.
Những gì bạn bè giúp ta không giúp ta nhiều bằng niềm tin vững chắc rằng họ sẽ giúp khi ta cần.

Tác giả:

It is not so much our friends’ help that helps us, as the confidence of their help.

Tác giả:

Tôi chưa bao giờ muốn phục vụ cho đám đông; bởi điều tôi biết thì họ không tán đồng, và điều họ tán đồng thì tôi không biết.
I have never wished to cater to the crowd; for what I know they do not approve, and what they approve I do not know.

Tác giả:
Từ khóa: