Tác giả: Billy Wilder

Nếu bạn không thích điều mình làm, khó xảy ra chuyện người khác sẽ thích, vậy nên hãy đảm bảo là công việc mình đang làm khiến mình vui thích.
If you don’t like what you’re doing, it’s unlikely anyone else will either, so be sure you are happy with your own work first.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn phải nói sự thật, hãy nói một cách khôi hài, không sẽ toi đời đấy.
If you’re going to tell people the truth, be funny or they’ll kill you.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy tin vào bản năng của bạn. Ít nhất sai lầm của bạn có thể là của bạn thay vì của người khác.
Trust your own instinct. Your mistakes might as well be your own instead of someone else’s.

Tác giả:
Từ khóa: ,