Có một số thứ một khi đã được số mệnh định đoạt, muốn chống đỡ cũng chẳng được, chi bằng cứ đón nhận nó, cái kết cục cần đến rồi sẽ đến.chấp

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:07+07:00 DanhNgon.Net