Rơi lệ cũng cần có dũng khí, cho nên thời điểm làm người ta khóc, lưu lại nước mắt nhất định phải thật đáng giá.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:33+07:00 DanhNgon.Net