Yêu có nghĩa là không có quyền hưởng Mặt trời của chung tất cả mọi người nữa. Người đang yêu đã có Mặt trời riêng.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-17T06:49:19+07:00 DanhNgon.Net