Tác giả: Marcel Jouhandeaw

Yêu có nghĩa là không có quyền hưởng Mặt trời của chung tất cả mọi người nữa. Người đang yêu đã có Mặt trời riêng.

0
Tác giả: