Winners make it happen; losers let it happen.
Người chiến thắng khiến cho sự việc xảy ra; kẻ chiến bại để sự việc xảy ra.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-21T14:37:49+07:00 , , , DanhNgon.Net