Since you get more joy out of giving joy to others, you should put a good deal of thought into the happiness that you are able to give.
Vì bạn nhận được nhiều niềm vui hơn khi đem niềm vui cho người khác, bạn nên suy nghĩ nhiều về niềm hạnh phúc bạn có thể cho.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-17T11:41:09+07:00 , , , DanhNgon.Net