Only the people who dare to fail, will achieve big success.
Chỉ những người dám thất bại mới đạt được thành công lớn.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-17T09:47:21+07:00 , , , DanhNgon.Net