No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.
Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-22T11:19:47+07:00 , , , DanhNgon.Net