Men are born to succeed, not to fail.
Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-09T18:26:32+07:00 , , , , DanhNgon.Net