Lạy chúa, xin đừng bao giờ để con thấy mùa hè không hoa đỏ, lồng không chim, tổ ong trống vắng, gia đình không con.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-29T00:40:25+07:00 , , , DanhNgon.Net