Happiness is like those palaces in fairy tales whose gates are guarded by dragons: we must fight in order to conquer it.
Hạnh phúc giống như những lâu đài trong chuyện cổ tích với cổng được rồng canh gác: chúng ta phải chiến đấu để chinh phục nó.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-01T05:07:13+07:00 , , DanhNgon.Net