Bi kịch của cuộc đời là chúng ta già đi quá sớm và trở nên sáng suốt quá muộn.
Life’s Tragedy is that we get old to soon and wise too late.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-12T16:54:49+07:00 , DanhNgon.Net