Không làm gì cả cũng ẩn chứa nhiều rủi ro như có làm gì đó.
There’s as much risk in doing nothing as in doing something.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-25T00:08:46+07:00 DanhNgon.Net