Tuy trong hầu hết trường hợp, quan điểm của người đời sẽ thay đổi, nhưng niềm tin rằng mình đúng thì không bao giờ.
While most peoples’ opinions change, the conviction of their correctness never does.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-28T02:55:10+07:00 , , DanhNgon.Net