Sắc đẹp của người phụ nữ là lời hứa hẹn của hạnh phúc, chứ bản thân nó không bảo đảm cho hạnh phúc gia đình.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-24T19:51:59+07:00 , , DanhNgon.Net