Cuộc sống có hai nguyên tắc:
#1 Không bao giờ bỏ cuộc.
#2 Luôn luôn nhớ tới nguyên tắc #1.
Life has two rules:
#1 Never quit.
#2 Always remember rule #1.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-08T09:35:08+07:00 DanhNgon.Net