Thứ quyền lực chi phối sinh kế của một người là thứ quyền lực chi phối ý chí của anh ta.
Power over a man’s subsistence is power over his will.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-05T17:55:59+07:00 , , DanhNgon.Net